Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

ПРОЕКТ

Суб’єкт внесення проекту рішення:
Депутат Херсонської обласної ради
VII скликання Рожков Ю.Г.

 

Про затвердження Положення про
діяльність аукціонної комісії з продажу
об’єктів малої приватизації, що належать
до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Херсонської області

З метою забезпечення конкурентності, неупередженості та високого професійного рівня в підготовці і проведенні аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до об’єктів спільної власності територіальних  громад сіл, селищ, міст Херсонської області, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління об’єктами спільної власності від «__» _______ 2018 р. №____, керуючись статтею 15  Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», пунктом 20 частини першої статті 43, пунктом 18 частини шостої статті 55, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області (додається).
 2. Доручити голові обласної ради в міжсесійний період затверджувати склад аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області.
 3. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                               В.М.Мангер

ПРОЕКТ

Затверджено рішенням
___ сесії обласної ради VII скликання
від  «___»_________ 20___р. №____

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

 1. Загальні положення
 2. Це Положення, розроблене відповідно до частини шостоїстатті 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії (далі – комісія) з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області (далі – об’єкти приватизації), її повноваження, права та порядок роботи.
 3. Метою цього Положення є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні аукціонів з продажу об’єктів приватизації.
 1. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження
 2. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється рішенням Херсонської обласної ради або її уповноважених органів, протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
 3. До складу комісії входять не менше як п’ять осіб, які є представниками органу приватизації, визначеного рішенням Херсонської обласної ради.

У разі потреби до складу комісії залучаються з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники обласної ради, органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.

 1. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

 1. Склад комісії та всі зміни до нього затверджуються наказом органу приватизації.

Голова комісії та секретар призначаються із працівників органу приватизації.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються  наказом керівника органу приватизації на будь-кого із членів комісії.

 1. До основних повноважень комісії належать:

розроблення умов продажу та їх подання на затвердження органу приватизації;

визначення стартової ціни;

визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження органу приватизації.

 1. Комісія має право:

під час розроблення умов продажу вносити пропозиції органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

вносити пропозиції органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

III. Порядок роботи комісії

 1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
 2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
 3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки “за” або “проти”), результати якого заносяться до відповідного протоколу.
 4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
 5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
 6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження органу приватизації.
 7. Секретар комісії забезпечує:

підготовку матеріалів для розгляду комісією;

виконання доручень голови комісії;

підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

 1. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

 1. Діяльність комісії припиняється наказом органу приватизації.