Регламент Херсонської обласної ради VII скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення ІІ сесії обласної
ради VІІ скликання
23.12.2015 № 14

(у редакції рішення ІХ сесії
обласної ради VІІ скликання
18.11.2016 № 261)

Із змінами, внесеними згідно із рішеннями
ІХ сесії обласної ради VІІ скликання 18.11.2016 № 261
XV сесії обласної ради VII скликання 10.11.2017 № 651

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Херсонська обласна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області у межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами. Обласна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.
1.2. Загальний склад ради становить 64 депутати. Загальний склад ради протягом скликання не змінюється, незалежно від припинення повноважень окремих депутатів або наявності вакантних мандатів.
Повноваження депутата, обраного замість того депутата, який вибув, починаються з моменту заслуховування повідомлення обласної виборчої комісії в установленому чинним законодавством України порядку.
1.3. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.
1.4. Строк повноважень ради закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.
1.5. Депутати ради представляють спільні інтереси всіх територіальних громад Херсонської області та виборців свого виборчого округу.
1.6. Рада виконує свої повноваження на основі активної участі кожного депутата в її роботі.
1.7. Участь депутатів у роботі сесій ради, у засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких їх обрано, є обов’язковою.
1.8. Безперервність і ефективність діяльності ради забезпечується виконанням своїх повноважень головою та його заступниками, Президією ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, виконавчим апаратом ради (далі – органи ради) та депутатською діяльністю.
Формування, діяльність, компетенція і функції органів ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом, положеннями про виконавчий апарат ради, постійні комісії, Президію ради, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями ради.
Розподіл посадових повноважень між заступниками голови ради здійснює голова ради своїм розпорядженням.
1.9. Регламент ради (далі – Регламент) встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок провадження депутатської діяльності та інші процедури.
1.10. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється рішеннями ради.
1.11. Регламент діє протягом VII скликання та на період до затвердження нового регламенту Херсонською обласною радою VIII скликання.
1.12. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
Рішення ради приймаються двома способами:
– більшістю голосів від кількості присутніх депутатів (процедурні рішення);
– більшістю голосів від загального складу ради (рішення з питань порядку денного), якщо інше не передбачене законом.
Правки до проекту рішення приймаються тією ж кількістю голосів, яка необхідна для прийняття рішення в цілому.
1.13. Рішення ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Херсонської області органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Херсонської області.
1.14. Рада може підтримувати звернення, заяви та інші акти рекомендаційного характеру, які є висловленням спільної позиції депутатів ради та не мають обов’язкового характеру. Голова обласної ради на сесіях інформує депутатів обласної ради  про факти надходження відповідей на підтримані радою звернення.
1.15. Пленарні засідання сесій ради, засідання її Президії, постійних комісій є гласними та відкритими. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.
1.16. Гласність роботи ради забезпечується шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті ради інформації про її діяльність, роботу органів ради.
На офіційному веб-сайті ради систематично та оперативно оприлюднюються:
– прийняті радою рішення (крім процедурних) із додатками;
– проекти  рішень із додатками відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
– розпорядження голови обласної ради;
– протоколи пленарних засідань сесій ради та постійних комісій ради;
– висновки та рекомендації постійних комісій ради;
– інформація про присутність депутатів ради на пленарних засіданнях;
– результати голосувань на пленарних засіданнях сесій ради тощо.
1.17. Пленарні засідання ради транслюються у прямому ефірі або в записі, у тому числі через мережу Інтернет. Голова зобов’язаний поінформувати депутатів про відсутність технічної можливості здійснювати пряму трансляцію пленарного засідання ради.
Засідання постійних комісій ради транслюються за наявності технічної можливості.
1.18. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
Кількість і категорії осіб, які не є депутатами і офіційно запрошуються на сесію, визначає голова ради та Президія ради.
1.19. Представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) можуть бути присутніми за умови наявності редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження.
Реєстрація представників ЗМІ здійснюється визначеною посадовою особою виконавчого апарату.
Представники ЗМІ мають виконувати свої професійні обов’язки, не перешкоджаючи роботі депутатів та головуючого на сесії (встановлена апаратура не повинна перекривати доступ до трибуни, мікрофону тощо).
Головуючий на сесії має право зробити зауваження представнику ЗМІ, якщо його діяльність заважає роботі депутатів.
1.20. Особа, яка бажає бути присутньою на пленарному засіданні сесії ради, подає через офіційний веб-сайт ради не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку сесії електронну заявку щодо участі в пленарному засіданні за встановленою формою або у письмовому вигляді – до служби діловодства, утвореної відповідно до структури виконавчого апарату ради.
Реєстрація заявок здійснюється в порядку їх надходження на відповідне пленарне засідання сесії з урахуванням технічних можливостей сесійної зали.
Відвідувачі після пред’явлення документа, що посвідчує їх особу, розміщуються відповідно до наявної кількості вільних у сесійній залі місць.
У день пленарного засідання особи, які бажають бути присутніми в залі пленарних засідань допускаються до зали на підставі посвідчення особи відповідно до кількості вільних місць у залі, крім місць, зарезервованих для інших осіб.
1.21. Місця для депутатів ради відводяться в сесійній залі окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.
Місця для представників громадських формувань, політичних партій, інших відвідувачів позначаються табличкою «Місця для громадськості».
Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком посадових осіб виконавчого апарату ради, представників ЗМІ), не повинні знаходитися у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.
1.22. Запрошені особи та особи, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні сесії ради, не мають права втручатися в роботу сесії і зобов’язані утримуватися від перешкоджання у її роботі. У разі невиконання цих вимог, вони, за пропозицією головуючого на сесії, процедурним рішенням ради можуть бути позбавлені права бути присутніми на пленарному засіданні сесії.
1.23. Діяльність ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи на рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови ради, Президії ради, постійних комісій, депутатів, а також голови Херсонської обласної державної адміністрації, та затверджується рішенням ради.

Розділ 2. Сесії ради

2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій.
2.2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше ніж 1 раз на квартал. Сесія триває до вичерпання її порядку денного.
2.3. Сесії можуть бути черговими і позачерговими.
Позачергова сесія ради скликається для розгляду невідкладних питань. Пропозиції та обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.
2.4. Пленарні засідання сесій ради ведуться державною мовою.
Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою  мовою. Переклад його виступу державною мовою, у разі необхідності, забезпечує виконавчий апарат ради.
2.5. Кожне пленарне засідання сесії починається та закінчується виконанням Державного Гімну України і гімну Херсонської області.
2.6. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів від загального складу ради.
2.7. Рада проводить пленарні засідання сесій у сесійній залі за адресою: пл. Свободи, 1, м. Херсон.
У сесійній залі ради розміщуються Державний Прапор України, Державний Герб України, Прапор і Герб Херсонської області.
2.8. Особа, яка веде сесію ради, є головуючим на сесії ради.
2.9. Головуючий на сесії за її підсумками підписує протокол сесії та прийняті рішення.
У разі якщо під час сесії головуючий змінювався, протокол сесії та прийняті рішення підписує голова ради, а в разі якщо він був відсутній протягом всього пленарного засідання сесії ради, – перший заступник голови, а на випадок відсутності останнього – заступник голови ради.
2.10. У випадку, якщо під час пленарного засідання сесії голова ради був звільнений з посади або припинив свої повноваження, рішення ради підписує особа, яка фактично вела сесію під час розгляду питання.
2.11. Під час розгляду питання, яке персонально стосується головуючого на сесії, він за процедурним рішенням зобов’язаний передати головування іншій особі.
2.12. Головуючий на сесії ради:
– відкриває, закриває та неупереджено веде пленарне засідання сесії, оголошує перерви в засіданні у випадках визначених законодавством та Регламентом;
– повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні сесії з поважних причин, повідомляє про присутніх осіб за офіційним запрошенням і за викликом;
– вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
– організовує розгляд питань порядку денного;
– оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
– надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
– ставить запитання;
– почергово ставить на голосування всі пропозиції, у тому числі щодо процедури, порядку ведення засідання;
– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
– проводить голосування, оголошує його результати;
– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на сесії;
– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
– оголошує записки, які надійшли на його ім’я;
– інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;
– вживає заходів для дотримання порядку на пленарному засіданні сесії;
– позбавляє права виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;
– першим вносить пропозиції щодо процедури розгляду питань порядку денного;
– здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.
2.13. Головуючий не коментує і не дає оцінок виступам депутатів, крім випадку, коли виступаючим поширено недостовірну інформацію або головуючий має право на репліку.
Головуючий має право першочергово вносити пропозиції з процедурних питань. Якщо з цих питань подаються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження після пропозиції головуючого.
2.14. Пленарне засідання сесії проводиться, як правило, з перервою на 30-60 хвилин за  процедурним рішення ради.
2.15. У разі невичерпання всіх питань порядку денного до 18-ї години, або за рішенням більшості присутніх депутатів, сесія може бути проведена в кілька пленарних засідань. При цьому час наступного пленарного засідання пропонується головуючим та приймається процедурним рішенням ради.    2.16. Під час проведення пленарного засідання сесії головуючий може оголошувати технічні перерви строком до 10 хвилин, але не більше 2-х протягом одного пленарного засідання.
2.17. На вимогу будь-якої фракції (але не більше 1-ї вимоги від однієї і тієї ж фракції під час одного і того ж пленарного засідання) головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити перерву на 10 хвилин.
2.18. Якщо у ході пленарного засідання сесії буде встановлено відсутність більшості від загального складу депутатів у залі, розгляд будь-якого питання негайно припиняється.
2.19. Головуючий запрошує депутатів повернутися до залу та зареєструватися. Після цього проводиться поіменна реєстрація присутніх депутатів. У разі якщо після перереєстрації необхідна кількість депутатів відсутня, головуючий оголошує перерву строком до 1-ї години.
2.20. Якщо після перерви більшість депутатів від складу ради не з’явилася на пленарне засідання сесії, головуючий оголошує про закриття пленарного засідання. При цьому час наступного пленарного засідання пропонується головуючим та приймається процедурним рішенням ради.
2.21. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим або через перешкоди з боку депутатів чи присутніх у залі головуючий позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву до 30 хвилин.
2.22. Якщо після перерви засідання не може продовжуватися, головуючий пропонує депутатам прийняти рішення про оголошення пленарного засідання закритим та визначення дати наступного пленарного засідання.

Розділ 3. Порядок проведення першої сесії новообраної ради

3.1. Перша сесія новообраної ради проводиться в порядку, передбаченому пунктом 3 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3.2. Для підготовки проведення першої сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається внести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови обласної виборчої комісії та керуючого справами виконавчого апарату ради створюють підготовчу групу.
До складу підготовчої групи входять по одному представнику від кожної партії, яка здобула право на розподіл мандатів у багатомандатному виборчому окрузі.
3.3. Підготовча група подає голові обласної виборчої комісії проект порядку денного, до якого обов’язково включаються питання: обрання тимчасової президії першої сесії, обрання голови ради та його заступників. Повноваження підготовчої групи закінчуються після завершення роботи першої сесії ради.
3.4. На першій сесії голова обласної виборчої комісії:
– інформує раду про підсумки виборів депутатів.
– веде пленарне засідання сесії ради до обрання тимчасової президії першої сесії ради.
3.5. Тимчасова президія першої сесії ради утворюється у складі 3-5 депутатів – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах (з урахуванням технічних можливостей).
Члени тимчасової президії першої сесії ради головують на пленарному засіданні сесії почергово, починаючи із члена президії, визначеного голосуванням президії, а в разі рівного розподілу голосів – представника партії, яка має найменшу кількість депутатів у раді.
Тимчасова президія першої сесії ради припиняє свою роботу після обрання голови ради.

Розділ 4. Підготовка сесій ради

4.1. Розпорядження голови ради про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 днів до чергової сесії шляхом повідомлення на офіційному веб-сайті ради та/або у ЗМІ.
Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – не пізніш як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається  внести на розгляд ради.
4.2. Виконавчий апарат ради індивідуально (наявними засобами зв’язку) повідомляє депутатів про час і місце проведення сесії ради та про питання, які передбачається внести на розгляд ради.
4.3. Внесенню питання на розгляд пленарного засідання сесії ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради та обговорення Президією ради. Для підготовки питань постійні комісії можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості, вчених і фахівців.
Проект порядку денного засідання постійної комісії обласної ради формує голова постійної комісії.
4.4. Організацію підготовки питань на розгляд сесії ради здійснює голова ради, а за його дорученням – заступники голови ради.
4.5. Проект рішення містить відомості про розробника – суб’єкта внесення проекту рішення та його підпис (крім проектів, що вносяться шляхом електронної петиції) та складається з двох частин:
– преамбули (вступна, констатуюча частина), в якій містяться посилання на відповідну структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, стисла інформація про необхідність та мету прийняття рішення, висновки та рекомендації постійної комісії або тимчасової контрольної комісії (у разі наявності);
– розпорядча частина (текст рішення).
4.6. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки, які є невід’ємною його частиною.
4.7. Проект рішення подається разом із:
– пояснювальною запискою, яка має містити у тому числі відомості про фінансово-економічне обґрунтування рішення (у разі якщо рішення впливає на видаткову чи дохідну частину обласного бюджету);
– висновками компетентних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, результатами громадських обговорень проекту рішення (за наявності).
З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.
4.8. Проект рішення, оформлений із порушенням вимог цього Регламенту, повертається розробнику листом голови ради із зазначенням вичерпного переліку зауважень. У разі якщо ініціатор заперечує проти зауважень голови ради, проект рішення може бути повторно внесений та розглянутий на сесії разом із відповідними запереченнями.
4.9. Всі внесені проекти рішень із зазначенням суб’єкта внесення оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.
Проекти нормативних актів, що пропонуються для розгляду радою, надаються розробником до ради не пізніше як за 23 робочих дні до пленарного засідання сесії ради для розміщення на веб-сайті ради.
Відповідальність за своєчасне розміщення наданих проектів рішень покладається на посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, до обов’язків яких віднесено цю функцію.
4.10. Питання, пов’язані із делегованими Херсонській обласній державній адміністрації повноваженнями, відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які передбачається внести на розгляд ради, попередньо відпрацьовуються в галузевих підрозділах обласної державної адміністрації із наданням висновків.
4.11. Розробник має право бути присутнім під час розгляду постійною комісією відповідного питання, виступати на засіданні постійної комісії.
Розробник має право до засідання Президії ради, з урахуванням висновків та рекомендацій постійних комісій ради, подати доопрацьований проект рішення, який невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради та не вважається внесенням нового проекту рішення.
4.12. Постійна комісія має право прийняти щодо проекту рішення один із наступних висновків:
– рекомендувати проект рішення до схвалення;
– рекомендувати проект рішення до схвалення із поправками;
– рекомендувати відхилити запропонований проект рішення;
– рекомендувати винести проект рішення на розгляд ради («нейтральна рекомендація»);
– рекомендувати перенести розгляд проекту на наступну сесію або надати інші рекомендації з порушеного питання».
4.13. У разі якщо постійна комісія не прийняла висновків та рекомендацій з приводу проекту рішення, вважається, що постійна комісія рекомендувала внесення проекту рішення на розгляд ради.
4.14. Постійна комісія має право внести до проекту рішення (крім проекту, внесеного на підставі місцевої ініціативи) поправки. Якщо розробник не погоджується із внесеними поправками, питання щодо врахування поправок вноситься на розгляд Президії ради.
Постійна комісія також має право підготувати свій проект рішення.
4.15. Після завершення розгляду проектів рішень постійними (тимчасовими контрольними) комісіями Президія ради здійснює узагальнення внесених пропозицій для формування проекту порядку денного сесії.
4.16. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідною кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Розділ 5. Організація роботи сесії

5.1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання сесії, а також у ході сесії в міру її необхідності проводиться реєстрація депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі.
Депутат, який розписався у реєстрі, отримує електронну картку для голосування. Залишаючи сесійну залу, депутат зобов’язаний повернути картку відповідальному працівнику виконавчого апарату ради.
5.2. Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання сесії. Під час реєстрації депутатам надаються матеріали, підготовлені на сесію.
5.3. Перед початком пленарного засідання сесії проводиться також реєстрація за допомогою електронної системи голосування «ВІЧЕ». Така ж процедура здійснюється після кожної перерви і на вимогу голови депутатської фракції, лічильної групи або за рішенням головуючого.
У разі несправності електронної системи голосування «ВІЧЕ», реєстр є підставою для відкриття пленарного засідання сесії ради.
5.4. У разі якщо в головуючого на пленарному засіданні сесії або у лічильної групи виникають сумніви щодо достовірності даних про присутність депутатів, вони мають право перевірити фізичну присутність депутатів у сесійному залі та вилучити із електронної системи голосування «ВІЧЕ» картки депутатів, які відсутні в сесійному залі, про що складається протокол.
5.5. Пленарне засідання сесії ради розпочинається у час, визначений для скликання (як правило, о 10 годині ранку), за умови, що за даними реєстру присутні більше половини депутатів від загального складу ради.
5.6. У випадку, коли через 30 хвилин з часу запланованого початку пленарного засідання сесії більшість від загального складу ради не зареєструвалася для участі в сесії ради, голова проводить реєстрацію депутатів за допомогою електронної системи голосування «ВІЧЕ», дає вказівку про оприлюднення на офіційному веб-сайті ради списків присутніх і відсутніх депутатів та, після консультацій із присутніми депутатами, оголошує про те, що пленарне засідання сесії не відбулося через відсутність кворуму, або про перенесення початку засідання на 1 годину.
5.7. У разі якщо пленарне засідання чергової сесії не відбулося через відсутність кворуму, голова ради визначає дату проведення нового пленарного засідання.
У разі якщо пленарне засідання позачергової сесії не відбулося, голова ради може прийняти рішення про визначення іншої дати пленарного засідання або оголосити позачергову сесію такою, що не відбулася.
5.8. Перед початком формування робочих органів сесії головуючий повідомляє про присутніх на пленарному засіданні народних депутатів України, голів місцевих державних адміністрацій, представників центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, іноземних держав та інших. Після цього головуючий може здійснити поздоровлення та нагородження осіб.

Робочі органи сесії

5.9. На початку сесії ради процедурним рішенням обираються лічильна група, секретаріат сесії та юридична група. Рада має право створювати інші робочі органи сесії.

Лічильна група

5.10. Для організації голосувань ради і визначення їх результатів, контролю за використанням електронної системи голосування «ВІЧЕ» обирається лічильна група.
5.11. Лічильна група обирається радою із числа присутніх на сесії депутатів – по одному представнику від кожної депутатської фракції (за умови наявності пропозиції від фракції).
5.12. У разі залишення членом лічильної групи пленарного засідання сесії ради він може за процедурним рішенням бути замінений іншим депутатом ради, за можливості – представником тієї ж фракції.
5.13. Рада обирає  голову та секретаря групи своїм рішенням під час затвердження складу групи.
5.14. Лічильна група є повноважною за умови присутності більшості від складу групи. Лічильна група приймає рішення більшістю голосів присутніх членів.
5.15. У разі проведення таємного голосування щодо депутата, який є членом лічильної групи, він автоматично виключається зі складу лічильної групи та замінюється іншим депутатом, за можливості – від тієї ж депутатської фракції.
5.16. Лічильна група розглядає звернення щодо виявлення фактів неперсонального голосування та невідповідності фізичної кількості депутатів, присутніх на засіданні ради, кількості депутатів відповідно до даних реєстрації.
5.17. Лічильна група, встановивши, що наявний факт неперсонального голосування повідомляє про це депутатів. За процедурним рішенням ради може бути проведено переголосування.

Секретаріат сесії

5.18. До складу секретаріату сесії входять не менше, як три депутати  ради – представники різних фракцій. Один із членів секретаріату сесії обирається керівником секретаріату. Секретаріат здійснює опрацювання звернень, запитів та інших листів, що надійшли під час пленарного засідання, а також здійснює ведення протоколу пленарного засідання сесії у випадку, коли оформлення протоколу не здійснюється виконавчим апаратом ради, або за рішенням секретаріату.

Юридична група

5.19. До складу юридичної групи входять депутати ради, а також працівники виконавчого апарату ради. Юридична група здійснює консультування ради з питань застосування цього Регламенту та норм чинного законодавства України під час пленарного засідання сесії. Висновки юридичної групи мають рекомендаційний характер.

Розділ 6. Порядок денний сесії ради

6.1. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи на рік, а також пропозиції голови ради та його заступників, постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів, голови Херсонської обласної державної адміністрації і загальних зборів.
6.2. Президія ради має право врахувати поправки, запропоновані постійними комісіями до проектів рішень, та внести їх на сесію в редакції, викладеній з урахуванням поправок, або внести свої.
6.3. У разі якщо розробник не згоден із рекомендаціями Президії ради, на розгляд ради вносяться два проекти рішення: з урахуванням пропозицій Президії ради та в редакції розробника проекту рішення як альтернативний.
6.4. Президія ради не включає питання до проекту порядку денного сесії у випадку відкликання проекту рішення розробником, а також на підставі його згоди щодо перенесення розгляду проекту на більш пізній період.
Схвалений Президією ради проект порядку денного оприлюднюється на сайті не пізніше наступного дня після прийняття рішення Президією ради.
6.5. Проект порядку денного, сформований Президією ради, надається депутатам перед початком пленарного засідання сесії.
До затвердження порядку денного відводиться до 30 хвилин для стислих (до 3-х хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. Незалежно від вичерпання визначеного цією частиною часу кожна фракція має право на один гарантований виступ свого представника.
Питання про включення до порядку денного кожного конкретного запиту ставиться на голосування та приймається за процедурним рішенням.
6.6. Усі питання, пов’язані з розглядом проекту порядку денного (внесення змін до нього), та безпосередньо затвердження порядку денного здійснюється на початку сесії шляхом прийняття процедурних рішень. Спочатку голосується прийняти рішення за основу, потім голосується кожна поправка окремо, а після цього рішення приймається в цілому.
Кожен депутат та голова Херсонської обласної державної адміністрації мають право внести пропозицію щодо включення (виключення) до (з) проекту порядку денного, прийнятого за основу, окремих питань або про зміну черговості питань у проекті порядку денного.
Для внесення пропозиції депутату надається до 2-х хвилин. Після виступу депутата слово може бути надане голові відповідної профільної постійної комісії. Дебати щодо включення питання до проекту порядку денного проводяться на вимогу більшості присутніх депутатів.
6.7. У проект порядку денного, до його затвердження, можуть бути включені за процедурним рішенням інші питання (у тому числі ті, що не розглядались на засіданнях постійних комісій ради) за умови їх невідкладності та наявності у депутатів всіх необхідних матеріалів для їх розгляду.
6.8. До порядку денного не можуть протягом шести місяців бути включені питання, які не набрали кількості голосів, необхідних для прийняття рішення.
6.9. У випадку, якщо проект порядку денного за основу не прийнятий, головуючий надає депутатам можливість для внесення альтернативних пропозицій щодо порядку денного. За наявності, такі пропозиції ставляться на голосування. У разі відсутності пропозицій головуючий має право повторно поставити на голосування проект порядку денного або запропонувати затвердити порядок денний за основу з питаннями щодо підтримки депутатських запитів та з питанням «Різне», після чого здійснити наповнення порядку денного шляхом голосування за включення до нього кожного окремого питання. У разі якщо жодна із цих пропозицій не буде підтримана, головуючий пропонує оголосити перерву, а в разі непідтримки останньої пропозиції – закриває сесію.

Розділ 7. Прийняття рішень радою

7.1. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного сесії.
7.2. Процедурними є рішення, які визначають порядок роботи сесії, стосуються затвердження порядку денного сесії, порядку виступів та часу виступів, процедури голосування, повернення до розгляду питань, зміни порядку розгляду питань, обрання головуючого на сесії ради та інших питань, які впливають виключно на регулювання процедури проведення сесії ради.
7.3. Перед початком розгляду питань порядку денного рада затверджує регламент роботи сесії, у якому визначається час для виступів на пленарному засіданні, час проведення пленарного засідання сесії та інші питання процедурного характеру.
7.4. Процедура повного розгляду питання на засіданні ради передбачає:
– доповідь, запитання доповідачеві та відповіді на них;
– співдоповіді голови або іншого представника профільної постійної комісії ради, запитання і відповіді на них;
– виступ представника Херсонської обласної державної адміністрації;
– виступи депутатів в обговоренні;
– за відсутності пропозицій та поправок до проекту рішення – голосування за основу та в цілому;
– уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
– голосування за проект рішення за основу;
– внесення поправок та пропозицій;
– голосування кожної поправки та пропозиції;
– голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
7.5. Процедурні питання обговорюються за скороченою процедурою, яка включає виступ ініціатора пропозиції, виступи представників депутатських фракцій (по 1-й хвилині) та прийняття рішення.
7.6. У разі якщо у жодного з депутатів не виникає запитань або застережень щодо проекту рішення, обговорення проекту не проводиться, головуючий відразу ставить на голосування пропозицію про прийняття рішення.
7.7. Під час повного обговорення окремі вимоги пункту 7.4 цього Регламенту можуть пропускатися, якщо жоден із депутатів не заперечує.
7.8. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.
7.9. На прохання депутата головуючий може надати йому до 30-ти секунд для завершення виступу. В подальшому виступ може бути продовжений лише за процедурним рішенням.
7.10. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, двох годин.
7.11. Якщо час виступу промовця, передбачений цим Регламентом, вичерпаний, його мікрофон вимикається.
7.12. Право на повторний виступ мають голова ради та його заступники, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій, груп.
7.13. Промовцям на пленарних засіданнях сесій ради надається час для виступів відповідно до регламенту роботи сесії. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада ухвалює процедурне рішення.
Якщо промовець повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий на сесії може звернутися до нього з проханням скоротити час або закінчити виступ.
7.14. На пленарному засіданні сесії ради, крім депутатів, доповідачів та співдоповідачів, правом виступу під час обговорення питання користуються:
– народні депутати України;
– представники центральних органів виконавчої влади;
– голова Херсонської обласної державної адміністрації або його заступники;
– голови районних рад, міські, селищні та сільські голови
– автор ініціативи, підтриманої за допомогою системи електронних петицій (під час розгляду відповідного питання);
– у разі вирішення персонального питання – особа, щодо якої воно розглядається, або її представник;
– представник виконавчого апарату ради – для роз’яснення питань, необхідних раді.
7.15. Виступ інших осіб допускається за процедурним рішенням.
7.16. Запис на виступ в обговоренні, для запитань або внесення пропозицій здійснюється із застосуванням електронної системи голосування «ВІЧЕ», а в разі виходу її з ладу – за допомогою усних або письмових заявок.
7.17. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються стисло та чітко.
7.18. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.
7.19. Депутат може передати своє право на виступ іншому депутату.
7.20. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.
7.21. Якщо у виступі промовця вживається прізвище депутата, цей депутат має право на репліку.
7.22. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання сесії ради, з процедурного питання надається головуючим позачергово.
7.23. Після припинення обговорення питання або після завершення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може продовжуватися лише за процедурним рішенням ради.
7.24. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього чи його відкладення не може перериватися розглядом інших питань порядку денного, крім випадку прийняття радою процедурного рішення про перенесення розгляду питання порядку денного в межах однієї сесії.
7.25. Голосування здійснюється депутатами особисто в сесійному залі ради або у відведеному для таємного голосування місці.
7.26. Поправки та пропозиції подаються в письмовому вигляді або усно під час пленарного засідання сесії ради. Усна пропозиція або поправка має бути чітко сформульована. На прохання головуючого депутат зобов’язаний повторити свою пропозицію.
7.27. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою, про що вноситься запис до протоколу сесії.
Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.
7.28. Після завершення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування з цього питання.
7.29. У разі наявності кількох альтернативних проектів рішень головуючий оголошує про їх наявність та послідовність голосування за них. Кожен із альтернативних проектів рішення може голосуватися за основу, якщо будь-який депутат повідомляє про наявність у нього поправки до цього проекту.
7.30. У разі якщо один із альтернативних проектів отримав необхідну кількість голосів, інші альтернативні проекти вважаються відхиленими.
7.31. Альтернативні проекти голосуються в порядку їх надходження, крім випадків, коли один із проектів внесений Президією ради. Проект, внесений Президією ради, голосується першим.
7.32. У разі виникнення суперечок щодо того, чи є проекти альтернативними, рада приймає з цього приводу процедурне рішення.
7.33. Після прийняття проекту рішення за основу на голосування в порядку надходження ставляться всі поправки та пропозиції, які надійшли до нього і не були відхилені.
Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.
Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше ухваленим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
7.34. Після завершення розгляду всіх поправок та пропозицій головуючий ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення в цілому. Рішення є прийнятим лише якщо рада підтримала його прийняття в цілому.
7.35. Після оголошення головуючим про початок голосування слово для виступів не надається.
7.36. У випадку, якщо під час голосування виникнуть технічні перешкоди, головуючий має право оголосити про зупинення голосування. В такому випадку після усунення перешкод голосування негайно повторюється без обговорення. Результати перерваного голосування не враховуються.
7.37. Голосування може проводитися в один із наступних способів:
– відкрите поіменне голосування із застосуванням електронної системи голосування «ВІЧЕ»;
– відкрите поіменне голосування без застосування електронної системи голосування «ВІЧЕ»;
– таємне голосування бюлетенями.
7.38. Всі рішення приймаються відкритим поіменним голосування із застосуванням електронної системи голосування «ВІЧЕ», крім випадків, встановлених чинним законодавством України або цим Регламентом.
7.39. За процедурним рішенням ради проект рішення може прийматися постатейно.
Під час постатейного голосування рада голосує спочатку за кожен пункт проекту рішення окремо, при цьому у разі наявності поправок до цього пункту він голосується за основу, після чого голосуються поправки до нього та він голосується в цілому. Пункти рішення, які не отримали необхідної кількості голосів, вважаються виключеними з проекту рішення.
Після завершення постатейного голосування рада голосує за прийняття проекту рішення в цілому.
7.40. У випадку виходу з ладу електронної системи голосування «ВІЧЕ» або прийняття рішення про відмову від її застосування, підрахунок голосів проводиться лічильною групою.
7.41. Під час відкритого поіменного голосування із застосуванням електронної системи голосування «ВІЧЕ» фіксується персональне волевиявлення кожного депутата, яке в подальшому оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради, а на монітор у сесійній залі виводиться загальний результат голосування та результати голосування у розрізі депутатських фракцій. Під час такого голосування застосовується технологічний режим роботи системи «відкрите голосування».
7.42. У випадку неможливості використання електронної системи голосування «ВІЧЕ», голосування проводиться шляхом підняття рук з наступним особистим підписом депутатів у відомості поіменного голосування. Підрахунок здійснює лічильна група. Остаточним результатом вважається результат, підрахований на підставі листів для поіменного голосування.
7.43. Обрання голови ради та заступників голови ради проводиться шляхом таємного голосування бюлетенями. В інших випадках таємне голосування бюлетенями проводиться за процедурним рішенням ради.
7.44. Під час усіх способів голосування (крім таємного голосування за обрання посадових осіб) депутат має можливість голосувати «За», «Проти» або «Утримався».
7.45. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються в необхідній кількості під контролем лічильної групи за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого воно проводиться, та можливі варіанти для голосування.
7.46. У бюлетень для таємного голосування із виборів певних осіб на посади вносяться всі кандидатури, внесені на розгляд ради. Цей список головуючий передає лічильній групі. Кандидати вносяться в алфавітному порядку. Останнім пунктом зазначається «Не підтримує жодного кандидата». У разі внесення до списку однієї кандидатури бюлетень має містити прізвище, ім’я та по батькові цього кандидата, а також позиції щодо підтримки або не підтримки кандидатури.
7.47. Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною групою, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна група перед початком голосування перевіряє наявність кабіни (приміщення) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.
7.48. Кожен депутат пред’являє посвідчення члену лічильної групи (крім випадків, коли жоден член лічильної групи не має сумнівів щодо особи депутата), розписується в реєстрі отримання бюлетенів та отримує бюлетень із печаткою ради і підписами голови та секретаря лічильної групи.
7.49. Депутат заповнює бюлетень у кабіні (приміщенні) для таємного голосування.
7.50. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v чи іншої) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.
7.51. Після закінчення голосування лічильна група відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Підрахунок голосів здійснюється у сесійній залі.
7.52. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.
Якщо після голосування лічильна група встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, підсумки голосування анулюються.
7.53. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали більше половини депутатів від загального складу ради. У разі коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування з цього ж питання.
7.54. Кандидат вважається обраним, а інше рішення – прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, визначених чинним законодавством України.
7.55. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури, або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.
7.56. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.
7.57. Про результати таємного голосування лічильна група складає протокол, який підписують усі члени лічильної групи. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної групи з протоколом, ця особа викладає окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні сесії ради.
7.58. Голова лічильної групи інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування не приймається.
7.59. Результати голосування, оголошені головою лічильної групи або зафіксовані електронною системою голосування «ВІЧЕ», є підставою для оголошення головуючим про прийняття або неприйняття певного рішення ради.
7.60. Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради із залученням розробника.
Під час оформлення тексту прийнятого рішення враховуються всі прийняті на пленарному засіданні щодо цього проекту рішення поправки та інші зміни. Текст подається на підпис голові ради або головуючому на сесії не пізніше, як через 5 робочих днів, якщо головуючим не буде надано доручення про негайне виготовлення тексту. До проекту рішення можуть вноситися редакційні уточнення, що не впливають на зміст проекту рішення.
7.61. Проекти рішень про призначення осіб або звільнення осіб виготовляються в день їх ухвалення та підписуються невідкладно.
7.62. Головуючий на сесії зобов’язаний підписати підготовлений текст рішення не пізніше, як на п’ятий робочий день з дня проведення сесії.
7.63. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради.
7.64. Рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання головою ради.
7.65. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналові рішення, виправлення проводиться невідкладно.
7.66. Нормативні рішення ради та регуляторні акти оприлюднюються у встановленому чинним законодавством України порядку.

Розділ 8. Порядок прийняття обласного
бюджету та контролю за його виконанням

8.1. Проект обласного бюджету на наступний рік вноситься до обласної ради  Херсонською обласною державною адміністрацією.
8.2. На всіх етапах підготовки обласного бюджету або змін до нього до розробки відповідних проектів рішень залучається голова бюджетної комісії, члени бюджетної комісії.
8.3. Проект рішення про обласний бюджет на наступний бюджетний період подається у виконавчий апарат ради для обговорення в постійних комісіях не пізніше ніж за 30 календарних днів до його розгляду на пленарному засіданні ради, за умови прийняття Державного бюджету України у строки, передбачені Бюджетним кодексом України.
8.4. Постійні комісії розглядають запропонований проект обласного бюджету та вносять пропозиції. Такі зміни надаються до бюджетної комісії.
8.5. Пропозиції можуть містити як конкретні зміни до тексту обласного бюджету, так і загальні вимоги щодо збільшення або зменшення фінансування певних видатків, зміни структури видатків, зміни дохідної частини обласного бюджету або текстової частини обласного бюджету.
8.6. Бюджетна комісія розглядає проект обласного бюджету та всі внесені іншими постійними комісіями ради пропозиції. Бюджетна комісія приймає рішення про врахування певної поправки і доручає відповідному відділу виконавчого апарату ради підготувати конкретний зміст поправки до тексту обласного бюджету.
8.7. Відповідний відділ виконавчого апарату ради у визначений бюджетною комісією строк готує необхідну поправку до тексту проекту обласного бюджету.
8.8. Проект обласного бюджету разом із підтриманими бюджетною комісією поправками передається до Херсонської обласної державної адміністрації.
8.9. Херсонська обласна державна адміністрація опрацьовує внесені поправки та враховує їх при складанні обласного бюджету або вносить обґрунтовані заперечення.
8.10. Херсонська обласна державна адміністрація після схвалення проекту обласного бюджету подає його до ради разом з документами, передбаченими статтею 76 Бюджетного кодексу України.
8.11. Бюджетна комісія до розгляду проекту обласного бюджету на пленарному засіданні сесії ради розглядає всі внесені заперечення.
У разі наявності заперечень щодо проекту обласного бюджету, які не враховані бюджетною комісією, вони долучаються до відповідного пакета документів разом з остаточними висновками та рекомендаціями цієї комісії.
8.12. На пленарному засіданні сесії ради з розгляду проекту обласного бюджету доповідає представник Херсонської обласної державної адміністрації, а співдоповідачем виступає голова бюджетної комісії.
8.13. Під час пленарного засідання сесії ради можуть вноситися поправки до проекту бюджету. При цьому поправки не повинні призводити до розбалансування бюджету. Остаточний текст поправки в такому випадку оформлюється виконавчим апаратом ради.

Розділ 9. Дисципліна та етика пленарних засідань сесій ради

9.1. На пленарному засіданні сесії ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних і лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити депутата права виступу на цьому засіданні.
9.2. Якщо головуючий звертається до депутата, останній повинен негайно призупинити свій виступ, в іншому разі головуючий має право зупинити його виступ.
9.3. Якщо депутат виступає на пленарному засіданні без дозволу головуючого, мікрофон може бути вимкнено без попередження, а сам виступ не заноситься до протоколу.
9.4. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з необговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу депутата, що була виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.
9.5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий неправильно тлумачать його слова чи дії, він може звернутися до головуючого із проханням про надання йому слова для репліки.
Репліка надається після закінчення виступів з обговорюваного питання.
Репліка на репліку не надається.
9.6. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого із зауваженнями та запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення пленарного засідання, при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час пленарного засідання сесії депутат може вносити пропозиції із зазначених питань.
9.7. Головуючий, виявивши, що під час розгляду певного питання було допущено порушення цього Регламенту, вживає заходів щодо його усунення.

Розділ 10. Протокол сесії

10.1. Пленарні засідання сесії ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює виконавчий апарат ради. Протокол пленарного засідання сесії ради (далі – протокол) підписує головуючий на цьому засіданні.
10.2. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення пленарного засідання сесії; кількість присутніх депутатів, внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, розданих депутатам для цього засідання; прізвища головуючого на пленарному засіданні сесії ради і промовців; короткий зміст виступів; всі внесені на голосування питання та пропозиції, способи їх вирішення; повні результати голосування і ухвалені рішення.
10.3. Пленарні засідання сесії ради також записуються на аудіоносії інформації. Аудіоносії зберігаються безстроково.
10.4. У разі якщо протокол не ведеться виконавчим апаратом ради, його підготовку здійснює секретаріат сесії.
10.5. До протоколу додаються:
– реєстр письмової реєстрації депутатів;
– інформація про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії ради;
– інформація про реєстрацію запрошених;
– результати голосувань;
– інші документи, що стосуються проведеного пленарного засідання сесії ради.
10.6. Протокол є офіційним документом пленарних засідань сесій ради, що підтверджує процес обговорення і прийняття радою рішень.
10.7. Протоколи оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради не пізніше 10-ти робочих днів після завершення пленарного засідання сесії ради.
10.8. У разі виявлення в протоколі помилок або неточностей, вони можуть бути усунені шляхом оприлюднення уточнень до протоколу, які підписуються головою ради.
10.9. Депутати мають право подати до протоколу пленарного засідання сесії повний текст свого виступу, який був виголошений, а також текст виступу, який депутат не виголосив з будь-яких причин. Такий текст виступу додається до протоколу засідання та оприлюднюється разом з ним.

Розділ 11. Участь депутатів у роботі ради

11.1. Депутатам ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак «Депутат обласної ради». Депутат має право носити знак «Депутат обласної ради» лише виконуючи свої депутатські обов’язки або під час офіційних та урочистих заходів.
11.2. Участь у пленарних засіданнях сесій ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи.
11.3. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях сесій ради та її органів, до яких його обрано.
Відсутність депутата на вказаних засіданнях допускається лише з поважних причин.
11.4. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях сесій, повинен заздалегідь повідомити про це голову ради.
11.5. Депутат має право користуватися допомогою виконавчого апарату ради для здійснення своїх повноважень у раді, у тому числі отримуючи допомогу у складенні та оформленні проектів рішень.
11.6. Якщо депутат обласної ради не отримав відповіді на своє звернення у визначений законодавством строк або отримав неповну чи  неґрунтовну відповідь він має право ініціювати заслуховування на сесії керівника відповідного органу місцевої виконавчої влади, місцевого  самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з порушеного у зверненні питання. Така вимога депутата оголошується на пленарному засіданні ради. За процедурним рішенням ради питання заслуховування вноситься до порядку денного наступної сесії ради.

Депутатські фракції та групи

11.7. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії.
11.8. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради. Місцева організація політичної партії, яка ввійшла до складу ради, має право формувати в раді лише одну депутатську фракцію.
На офіційному сайті ради оприлюднюється персональний склад кожної фракції.
11.9. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї, а також організація роботи визначається місцевою організацією політичної партії.
11.10. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат ради, який не ввійшов до складу жодної депутатської фракції, вийшов або виключений з її складу, є позафракційним.
11.11. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті ради.
11.12. Умовою реєстрації депутатських фракцій є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу, з визначенням керівного складу фракції, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію.
11.13. Голова ради, після реєстрації депутатської фракції, інформує на пленарному засіданні сесії ради депутатів про створення такої фракції, її кількісний склад та її керівництво. Список членів депутатської фракції після її реєстрації поширюється серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій. Ця інформація заноситься до протоколу відповідного засідання сесії ради.
11.14. Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається (крім випадку, якщо депутата виключено з депутатської фракції або його повноваження достроково припинені).    11.15. Один із членів фракції є керівником (головою) фракції. Фракція має право визначити заступників керівника, секретаря фракції.
11.16. Депутатські фракції мають право:
– на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні сесії ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
– об’єднуватися з іншими фракціями у міжфракційні об’єднання.
11.17. Жодна депутатська фракція, група не мають права виступати від імені ради.
11.18. Депутатські фракції та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим

Регламентом.

11.19. Голова ради не може бути керівником депутатської фракції та представляти інтереси фракції в раді.
11.20. За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції виконавчий апарат ради розповсюджує серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.
11.21. Депутат може увійти до зареєстрованої фракції лише за згодою цієї фракції.

Депутатські групи

11.22.  Депутатські групи утворюються депутатами для спільного здійснення своїх повноважень відповідно до єдності територій виборчих округів та/або спільних проблем та/або завдань або інших ознак, що визначаються депутатами.
Мінімальний склад депутатської групи складає 5 осіб.
Депутат обласної ради може входити до складу лише однієї постійної групи.
Депутатські групи можуть утворюватися в будь-який час. Депутатські групи утворюються на зборах депутатів ради. На зборах обирається керівник депутатської групи.
11.23. Про створення депутатської групи повідомляється виконавчий апарат ради та робиться оголошення на пленарному засіданні сесії ради. У повідомленні зазначається назва група, мета її діяльності, керівний склад групи. Повідомлення підписується всіма депутатами, що увійшли до складу групи.
11.24. Депутати мають право вільно входити та виходити зі складу депутатської групи, переобирати її керівника.
11.25. Депутатська група ліквідується у випадку, якщо в її складі залишилося менше 5 депутатів або за рішенням про саморозпуск.
11.26. Про створення, припинення діяльності та розпуск депутатського об’єднання головуючий оголошує на пленарному засіданні сесії ради.
11.27. Виконавчий апарат ради надає організаційну, юридичну, інформаційну та матеріально-технічну допомогу в діяльності депутатських груп та фракцій.
11.28. Керівник депутатські групи письмо повідомляє голову  обласної ради про результати діяльності за  квартал до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом. Результати діяльності групи публікуються на сайті ради.
Керівник депутатської групи один раз на рік  має доповісти на пленарному засіданні ради про роботу групи та її результати.

12. Робота депутатів із виборцями

12.1. Одним із головних обов’язків депутатів є підтримання зв’язку  із виборцями та представлення їхніх інтересів в раді. Рішенням обласної ради в кожному територіальному виборчому окрузі, які були створені під час місцевих виборів 2015 року,  закріплюються депутати для представлення інтересів  виборців. При закріпленні депутата враховуються результати голосування за партію-переможця в цьому окрузі. Депутат здійснює у виборчому окрузі обов’язки у відповідності до статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
12.2. Головні форми роботи із виборцями: прийом виборців, регулярні зустрічі із виборцями, робота із дорученнями виборців, участь у громадських слуханнях, вивчення потреб виборців округу та інформування ради, інформування виборців про роботу ради, щорічне звітування перед виборцями.
12.3. Прийом виборців та розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян:
12.3.1. Депутат веде регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців та інших громадян, під час якого  розглядає пропозиції,  звернення, заяви і скарги та вживає заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, зокрема, вивчає причини,  які породжують скарги громадян,  і вносить свої пропозиції щодо їх усунення  до  органів місцевого  самоврядування,    місцевих органів виконавчої влади, підприємств,   установ   і   організацій,   об’єднань    громадян.
12.3.2. Місця, дні та години прийому затверджуються рішенням сесії й оприлюднюються в місцевих ЗМІ та на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради.
12.3.3. За підсумками прийому виборців депутат регулярно, але не рідше одного разу у півріччя, інформує раду та її органи про проблеми та потреби виборців. Інформація невідкладно оприлюднюється на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради.
12.4. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними:
12.4.1. Депутат періодично, але не рідше одного разу на  рік,  зобов’язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями.
12.4.2. Рада своїм рішенням визначає  орієнтовні  строки  проведення звітів депутатів місцевої  ради перед виборцями. У цьому рішенні зазначаються й питання організації звітів, зокрема, обов’язок місцевих   органів   виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і  організацій  державної і комунальної форм власності сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей) перед  (з)  виборцями  шляхом  надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його  звіту  (зустрічі)  перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню  виборців про час і місце його (її) проведення. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.
12.4.3. Графік звітування депутатів завчасно, але не пізніше ніж за сім днів, оприлюднюється в місцевих ЗМІ та на офіційному веб-сайті ради, у тому числі в персональному розділі відповідного депутата.
12.4.4. Звіт депутата повинен містити відомості  про його  діяльність  у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення,  про  хід  їх виконання,  про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
12.4.5. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.
12.4.6. Депутат у триденний термін інформує раду та її виконавчий апарат про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями  на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.
12.4.7. Звіти депутатів, зауваження, пропозиції та доручення виборців, що були надані під час звітів, оприлюднюються у триденний термін на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради, у тому числі в персональному розділі відповідного депутата та висвітлюються у ЗМІ.
12.4.8. У встановлений законом термін, але не пізніше ніж через сорок п’ять днів, оприлюднюється на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради інформація за підсумками розгляду зауважень, пропозицій та доручень виборців, що були надані під час звітів.
12.5. Доручення виборців:
12.5.1. Виборці  можуть  давати  своєму  депутатові  доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань,  що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.
12.5.2. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
12.5.3. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття радою рішення,  фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома ради або її органів.
12.5.4. Рада аналізує доручення виборців, дані депутатам, та з урахуванням матеріальних, у тому числі і фінансових, можливостей приймає відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та виборців.
12.5.5. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.
12.5.6. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється депутатами.
12.5.7. Органи, які  в  межах  своїх  повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців,  один раз на рік інформують  раду  про  хід  їх виконання. Ці звіти оприлюднюється на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік,  інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчим апаратом  доручень виборців і особисту участь в організації їх виконання.
12.6. Відкликання депутата:
12.6.1. Депутат місцевої ради, який не виправдав довіри виборців, може  бути  в  будь-який  час відкликаний ними у встановленому законодавством порядку.

Розділ 13. Прикінцеві положення

13.1. У разі невідповідності норм цього Регламенту нормам законів України застосовуються норми законів України.
13.2. При тлумаченні норм цього Регламенту слід враховувати, що його метою є забезпечення рівних можливостей всіх депутатів ради щодо внесення пропозицій та участі в обговоренні проектів рішень, а також прийняття радою рішень у межах своїх повноважень у розумні строки.