№268 Про внесення змін у додатки до рішень VІ сесії обласної ради VІ скликання від 20 квітня 2011 року № 158 та № 159

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
сесії скликання

1/07/2011 № 268

Про внесення змін у додатки до рішень
VІ сесії обласної ради VІ скликання від
20 квітня 2011 року № 158 та № 159

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток до рішення VІ сесії обласної ради VІ скликання від 20 квітня 2011 року № 158 «Про Програму стабілізації екологічного стану навколишнього середовища та підвищення рівня соціально-економічного розвитку Херсонської області «Екологія – 2015» та викласти їх у такій редакції:

Розділ І «Захист поверхневих водойм від забруднення неочищеними стічними водами» доповнити пунктом 1.51:

№ з/п Найме-нування

заходів

По-туж-ність Строквико-нання Орієнтована потреба в коштах,

тис. грн.

Дже-рела фінан-

сува-ння

Відпо-відальні

за викона-

ння, замовники заходу

Всього у т.ч. по роках
          2011 2012 2013 2014 2015    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Розділ 1. Захист поверхневих водойм від забруднення неочищеними стічними водами
1.51.

 

Придбання технологіч-ного обладнання (повітро-дувного) для заміни такого, що використа-ло свої технічні можливості, на міських очисних спорудах м.Херсона 2011 1525,0

 

1525,0 облас-ний бюд-

жет

Управ-ління житлово-кому-нального госпо-дарства обласної державної адмініс-трації, Херсон-ський міськви-конком

1.1. Зменшити обсяги орієнтовної потреби в коштах на 2011 рік по природоохоронних заходах, викладених у підпункті 1.1.5 пункту 1.1 та пункті 1.46, джерелом фінансування яких визначені кошти обласного бюджету, на 600,0 тис. гривень та 925,0 тис. гривень відповідно.

2. Внести зміни у додатки до рішення VІ сесії обласної ради VІ скликання від 20 квітня 2011 року № 159 «Про Переліки першочергових природоохоронних заходів для фінансування з Фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету у 2011 році» та викласти їх у редакції згідно з додатками 1, 2 до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

Голова обласної ради                                                         В.Г. Пелих

Додаток