№229 Про програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2011-2014 роки

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
VII сесії VI скликання

01/07/2011 № 229

Про програму приватизації об’єктів
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Херсонської
області на 2011-2014 роки

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про приватизацію державного майна”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 15 червня 2011 року № 227, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2011-2014 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                               В.Г. Пелих


Додаток 
до рішення VІІ сесії
обласної ради VІ скликання
01.07.2011 № 229


ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ
 ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2011-2014 РОКИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про приватизацію державного майна”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. 
Ця Програма застосовується при приватизації (відчуженні) таких об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:

– цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів;


– індивідуально визначеного майна;


– нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення);


– об’єктів незавершеного будівництва.


Приватизація (відчуження) об’єктів здійснюється шляхом:


– продажу об’єктів на аукціоні, за конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців;


– викупу.

РОЗДІЛ 1. 
ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

1.1. Ця Програма застосовується при приватизації (відчуженні) об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, шляхом продажу за конкурсом або викупу. 

1.2. Приватизація майна – це відчуження майна (об’єкта, групи об’єктів), яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями, орієнтоване на його збереження, підвищення ефективності використання (в тому числі при зміні його функціонального та цільового призначення) та залучення отриманих коштів на першочергові соціально-економічні потреби територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області. 


1.3. Приватизація майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, базується на основі принципів: законності; державного регулювання та контролю; надання громадянам України пріоритетного права на придбання комунального майна; забезпечення соціальної захищеності та рівності прав щодо участі громадян України в процесі приватизації; пріоритетного права трудових колективів на придбання об’єктів (майна) своїх підприємств; створення сприятливих умов для залучення інвестицій; дотримання положень та вимог антимонопольного законодавства; повного, своєчасного та достовірного інформування громадян (учасників приватизації) про об’єкт та порядок приватизації. 

РОЗДІЛ 2. 
ОБ’ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

2.1. Херсонська обласна рада затверджує перелік об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області. 
До об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, які підлягають приватизації, належать: 

– нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);


– об’єкти незавершеного будівництва.


– окреме індивідуально визначене майно;


– цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів.


2.2. Не підлягають приватизації об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, приватизація яких заборонена відповідно до чинного законодавства України та рішень сесій Херсонської обласної ради. 


РОЗДІЛ 3. 
СУБ’ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

3.1. Суб’єктами приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області є: 

– продавець (обласна рада; комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради);


– постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності;


– покупець (або його представник);


– посередники. 


3.2. Продавець в межах своєї компетенції здійснює такі повноваження: 


– здійснює заходи щодо розробки плану підготовки об’єктів приватизації до приватизації та продажу; 


– здійснює заходи щодо проведення конкурсу приватизації (відчуження) майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області; 


– контролює підготовку необхідних документів та матеріалів щодо продажу майна шляхом викупу орендарем; 


– контролює виконання умов договорів купівлі-продажу комунального майна. 


3.3. Покупцями об’єктів приватизації комунального майна можуть бути: 


– громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства; 


– юридичні особи, зареєстровані на території України; юридичні особи інших держав. 


3.4. Приватизація (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється на підставі рішення обласної ради. 


РОЗДІЛ 4. 

СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

4.1. Приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області здійснюється такими способами: 

– викуп; 


– продаж на аукціоні, за конкурсом. 


4.2. Порядок приватизації майна підприємств агропромислового комплексу визначається Законом України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”. 

РОЗДІЛ 5.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ОБ’ЄКТА

5.1. Покупець, який має намір скористатися правом на приватизацію цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна, індивідуально визначеного майна, в тому числі орендованого, або об’єкта незавершеного будівництва, звертається до обласної ради. В разі, якщо об’єкт є орендованим, до звернення додаються договір оренди, технічний паспорт на об’єкти нерухомості, свідоцтво про право власності, а також пропозиції балансоутримувача майна щодо можливості відчуження об’єкта. В інших випадках – відомості про об’єкт приватизації, заявника та пропозиції балансоутримувача майна щодо можливості відчуження об’єкта.

5.2. Ініціатива щодо приватизації об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області може виходити від суб’єктів приватизації, передбачених пунктом 3.1 цього Положення, а також балансоутримувача. 

РОЗДІЛ 6. 
ПІДГОТОВКА ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

6.1. З моменту затвердження переліків об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, що підлягають приватизації, продавцем здійснюється їх підготовка до приватизації, а саме: 

– проводиться інвентаризація в порядку, встановленому Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 року № 158; 


– до складу інвентаризаційної комісії повинні обов’язково входити керівник і головний бухгалтер підприємства, що приватизується, чи підприємства та організації, на балансі яких відображається майно;


– визначається ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкова ціна продажу об’єкта на аукціоні, за конкурсом (визначення ціни об’єктів приватизації здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки майна суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання); 


– висновки про вартість майна, що приватизується, складені суб’єктом оціночної діяльності, підлягають затвердженню на пленарному засіданні сесії обласної ради;


– публікується інформація про об’єкти приватизації у місцевій пресі та інших засобах масової інформації;


– інші заходи (за потребою – направлення у відповідні органи влади, організації та установи письмових запитів про залучення їх представників до роботи у складі комісії з інвентаризації об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, створення інвентаризаційної комісії тощо).


6.2. Строк підготовки об’єкта до приватизації не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про приватизацію. 


РОЗДІЛ 7. 
ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ

7.1. Продавець здійснює відповідні заходи щодо публікації в місцевій пресі або інших засобах масової інформації переліку об’єктів, що підлягають викупу, не пізніше як за 15 днів з дня прийняття рішення. 

7.2. Викуп застосовується щодо об’єктів приватизації: 


– не проданих на аукціоні, за конкурсом; 


– включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу; 


– зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України „Про оренду державного та комунального майна”; 


– зданих в оренду, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення). 


7.3. Інформація про здійснення викупу об’єкта приватизації публікується в місцевій пресі або інших засобах масової інформації протягом 15 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу. 

РОЗДІЛ 8. 
ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА АУКЦІОНІ, ЗА КОНКУРСОМ

8.1. Після прийняття відповідного рішення про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області продавець здійснює відповідні заходи щодо продажу об’єктів приватизації на аукціоні, які полягають у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну, або за конкурсом, який полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або, за рівних умов, найбільшу ціну. 

8.3. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні та за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців якщо власник майна або уповноважений ним орган не прийме іншого рішення. 


8.4. У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову ціну. В цьому разі початкову ціну може бути змінено до початку торгів не більше як на 30 відсотків. 

РОЗДІЛ 9. 
ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ОБЛАСТІ

9.1. Витрати, пов’язані з підготовкою до приватизації та продажем об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, компенсуються продавцю за рахунок коштів обласного бюджету в розмірі до 7% від надходжень, отриманих від приватизації.

9.2. Умовами конкурсу може бути передбачено компенсація витрат, пов’язаних з підготовкою до приватизації та продажем об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, за рахунок коштів покупця.


РОЗДІЛ 10. 
ВСТУП У ПРАВА ВЛАСНОСТІ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНЕ МАЙНО

10.1. Право володіння, користування і розпорядження об’єктом приватизації переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об’єкта приватизації. 

10.2. Після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого об’єкта. 


10.3. До набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт приватизації відповідальність за збереження зазначеного майна у встановленому порядку несе керівник підприємства, установи, організації, що приватизується, або підприємства (установи, організації), на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації. 


10.4. Право власності на майно, яке перебуває у спільній власності сіл, селищ, міст Херсонської області, підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та продавцем, а також актом приймання – передачі зазначеного майна. 


10.5. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт приватизації.

Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об’єкта. 

10.6. У триденний термін після сплати повної вартості придбаного об’єкта приватизації продавець і новий власник підписують акт приймання-передачі приватизованого об’єкта. 


10.7. Продавець здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому законодавством порядку порушувати питання про розірвання договору в односторонньому порядку.

РОЗДІЛ 11. 
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

11.1. Набуття покупцем об’єкта приватизації права на земельні ділянки, які знаходяться під об’єктами нерухомого майна, здійснюються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування відповідно до чинного законодавства України.